Gyoza Langostino

Gyoza Langostino (Vietnam)

Tamaños

20un*200gr